Pravidlá

Detský zábavný park Eiffelko (ďalej len DZP Eiffelko) je určený pre pohybové aktivity, relax, hry a zábavu, čo vyžaduje ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a vzájomné rešpektovanie všetkých návštevníkov. Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a ochrany návštevníkov a eliminovanie akýchkoľvek nepríjemností a rizík je nutné dodržiavať nasledujúci prevádzkový poriadok a pravidlá prevádzky DZP Eiffelko.

1. Vstupom do areálu DZP Eiffelko návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom a pravidlami a zároveň je tento prevádzkový poriadok a pravidlá pre všetkých návštevníkov záväzný.

2. Tento prevádzkový poriadok a pravidlá sú vyvesené v priestoroch prevádzky a verejne prístupné všetkým návštevníkom DZP Eiffelko. Pravidlá taktiež nájdete na našom webe www.eiffelko.sk alebo v skrátenej forme na každom nápojovom lístku.

3. DZP Eiffelko je určený pre deti všetkých vekových kategórií. Dieťa musí byť v sprievode dospelej osoby, teda osoby staršej ako 18 rokov.

4. Počas pobytu v DZP Eiffelko je za deti zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodu nebude umožnený vstup. Prítomnosť personálu DZP Eiffelko nezbavuje sprievod dieťaťa povinnosti dohliadať na sprevádzané dieťa. Sprievod týmto upozorňujeme a žiadame aby dôsledne vykonával svoju povinnosť dohľadu a nespoliehal sa na personál DZP Eiffelko.

5. Vstup do DZP Eiffelko je pre deti spoplatnený (viď zverejnený aktuálny cenník), sprievod dieťaťa má vstup zadarmo.

6. Vstup do DZP Eiffelko je prísne zakázaný:
a) zvieratám,
b) osobám pod vplyvom alkoholu, návykových látok či silných liekov,
c) osobám u ktorých sa prejavú akékoľvek príznaky ochorenia,
d) agresívnym osobám a osobám s rušivým správaním,
e) osobám s nedostatočnou hygienou,
pričom posúdenie stavu a skutočností je v kompetencii pracovníkov DZP Eiffelko.

7. Po dosiahnutí plnej kapacity prevádzky bude z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zachovania optimálneho komfortu ďalším osobám vstup zamietnutý.

8. Prevádzka DZP Eiffelko je rozdelená na priestor kaviarne a hraciu plochu s jednotlivými atrakciami. Hracími plochami s atrakciami sa rozumie kobercová časť ihriska s labyrintom a tvorivou dielňou a taktiež detský kútik a trampolína. Priestorom kaviarne sa rozumie plocha so stolami, stoličkami a boxovým sedením, párty salónik a herňa.

9. Z dôvodu zabezpečenia maximálnej hygieny je vstup na jednotlivé hracie plochy a atrakcie povolený iba v ponožkách!!! Deťom sa odporúča tričko s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Oblečenie nesmie mať kovové ozdoby či pracky. Pre odloženie topánok sú určené botníky umiestnené pozdĺž oplotenia hracích plôch. Taktiež môžete využiť uzamykateľné skrinky pri hlavnom vstupe do prevádzky.

10. Hracie plochy s atrakciami sú rozdelené podľa typu, obtiažnosti resp. veku dieťaťa a sú označené tabuľami s názvom, odporúčaným vekom detí, prípadne maximálnou kapacitou a nosnosťou.

11. Kvôli bezpečnosti návštevníkov je nutné dodržiavať obtiažnosť, resp. odporúčanú vekovú kategóriu detí, maximálnu kapacitu a nosnosť vyznačenú na jednotlivých hracích plochách a atrakciách v DZP Eiffelko.

12. Sprievod dieťaťa a dospelé osoby môžu vstúpiť na hracie plochy a atrakcie na vlastné riziko a len v nevyhnutných prípadoch (napr. sprevádzanie a pomoc dieťaťu a pod.), pretože jednotlivé zariadenia a konštrukcie sú navrhnuté pre deti. Dospelé osoby sú na hracej ploche povinné rešpektovať záujmy a potreby detí a dbať na ich bezpečnosť.

13. Na hracej ploche a atrakciách je prísne zakázané:
a) nosiť a konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje,
b) brať so sebou ostré predmety, šatky, šperky, šnúrky, šály alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie sebe alebo iným osobám,
c) brať na ihrisko vlastné hračky,
d) šplhať sa po ochrannej sieti,
e) liezť po šmýkačkách a tobogánoch v protismere,
f) behať a naháňať sa,
g) agresívne sa hrať, napádať či obmedzovať iné deti pri hre,
h) hádzať hračky a iné predmety na zem alebo iné osoby,
i) skákať do bazénov s loptičkami.

14. Kapacita veľkej preliezacej konštrukcie resp. LABYRINTU je 100 detí, pričom maximálna prípustná hmotnosť jednej osoby je 90kg. Je určená pre deti od 4 do 14 rokov.

15. Malé vozidlá ako kolobežky, trojkolky, štvorkolky sú určené výhradne pre deti a používať sa môžu len na dráhe k tomu určenej. Váha dieťaťa nesmie presiahnuť 50 kg. Úmyselné vrážanie malými vozidlami do častí konštrukcií, hračiek a do iných vozidiel či osôb je zakázané.

16. Trampolína je určená pre deti od 4 rokov s hmotnosťou do 60kg. Trampolína môže byť využívaná vždy iba jednou osobou v obmedzenom čase. Pri použití trampolíny je potrebné dbať na pokyny personálu. Saltá, premety a akékoľvek akrobatické prvky sa z dôvodu bezpečnosti detí prísne zakazujú.

17. Mini detský kútik je určený výhradne pre najmenšie deti (0-3 roky).

18. Konzumácia jedla a nápojov je povolená výhradne v priestoroch kaviarne a terasy.

19. V priestore kaviarne a na terase je zakázané konzumovať jedlo a pitie, ktoré nebolo zakúpené v kaviarni DZP Eiffelko. Výnimku tvoria potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami, alergiami a taktiež dojčenská strava, ktorú Vám radi na požiadanie ohrejeme.

20. V celom vnútornom priestore detského parku je fajčiť prísne zakázané. Fajčiť je dovolené len na vonkajšej terase.

21. Celá prevádzka je z bezpečnostných dôvodov zabezpečená kamerovým a protipožiarnym systémom.

22. Fotografovanie pre profesionálne účely alebo pre tlač je možné iba s povolením prevádzkovateľa. V priestore prevádzky môžete byť odfotený našim fotografom.

23. Za bezpečnosť konštrukcie a celého ihriska ručí výrobca svojimi certifikátmi a vyhlásením o zhode, ktoré sú v súlade so slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie. Konštrukcie a atrakcie sú pravidelne kontrolované a dezinfikované personálom DZP Eiffelko.

24. Personál DZP Eiffelko je označený odevom s logom ihriska a je vyškolený pre prípad núdze. Dbajte na pokyny personálu a na informácie na tabuliach.

25. Po dohode s prevádzkovateľom je možné zanechať dieťa staršie ako 7 rokov v priestore DZP Eiffelko bez sprievodu alebo zodpovednej osoby na maximálne 3 hodiny. Zákonný zástupca dieťaťa je však povinný vopred vyplniť a podpísať VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU a príslušné formuláre.

26. Prevádzkovateľ DZP Eiffelko si vyhradzuje právo zmeny cien a pravidiel prevádzky bez predošlého upozornenia.

27. Pri reklamáciách, sťažnostiach, pripomienkach či návrhoch neváhajte kontaktovať personál DZP Eiffelko alebo prevádzkovateľa cez e-mail na info@eiffelko.sk.

28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z DZP Eiffelko bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného osoby a deti s agresívnym a rušivým správaním a každú osobu, ktorá poruší prevádzkový poriadok a pravidlá DZP Eiffelko. Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu prevádzky.

29. Prevádzkovateľ DZP Eiffelko nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli prevádzky.

30. Prevádzkovateľ DZP Eiffelko, neručí za prípadné straty, krádeže alebo škody na osobnom majetku počas pobytu v areáli prevádzky. Zistené krádeže, narušenie bezpečnosti alebo hrubé porušenie pravidiel prevádzky budú hlásené na polícii. Nájdené alebo zabudnuté veci budú uložené na recepcii.

31. V prípade poškodenia konštrukcií, zariadenia či iného majetku DZP Eiffelko je rodič alebo sprievod dieťaťa povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

V Humennom, september 2015
pre DZP Eiffelko, Fantasy Fun Parc s.r.o

Otváracie hodiny

Pondelok: 09:00 – 19:00

Utorok: 09:00 – 19:00

Streda: 09:00 – 19:00

Štvrtok: 09:00 – 19:00

Piatok: 09:00 – 20:00

Sobota: 09:00 – 20:00

Nedeľa: 09:00 – 19:00

Kontakt

OC AVENUE, Štefániková 16, Humenné, 066 01

0944 595 999

info@eiffelko.sk

GPS: 48.931986, 21.909052